Устав

УСТАВ

на

Движение за промяна Възраждане

Раздел.I.             ВЪВЕДЕНИЕ

 • „Движение за промяна Възраждане” е създадено да отстоява ценностите и идеите, за отговорността на властта пред гражданите, постигане на по-голяма справедливост при разпределяне на материалните блага и повишаването на благосъстоянието на гражданите.
 • Движението е създадено в отговор на обществените очаквания в гр.Пловдив за повече компетентност и прозрачност при управлението на града и общината.
 • „Движение за промяна Възраждане” вярва, че осъществяването на ново управление, гарантиращо на гражданите повишаване на тяхното благосъстояние, справедливост, сигурност, по добър бизнес климат е възможно само при наличие на следните основни предпоставки.
 • Постоянно общуване с гражданите, неправителствените организации, политическите партии, браншовите организации, интелектуалците, синдикалните организации и други по всички въпроси, свързани с развитието и управлението на града и Общината.
 • Управлението трябва да бъде основано на експертен опит, с участието на отговорни, компетентни, почтени и достойни личности. За това образованието се явява един от основните ни приоритети.

Раздел.II.          ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование и Статут

Чл.1.                     Наименованието е „Движение за промяна Възраждане” учредено и регистрирано в съответствие със Законодателството на Република България.

Чл.2.                     Дружеството ще извършва своята дейност в полза на обществото.

Седалище и адрес

Чл.3.                     Седалището на „Движение за промяна Възраждане” е гр. Пловдив, а адресът на управление е район „ Център ”, ул. „ Богомил” № 4., офис 2.

Символи

Чл.4.                     Символите на „Движение за промяна Възраждане” са лого и знаме.

1.    Логото включва стилизирано изображение на изгряващо слънце.

2.    Знамето е правоъгълно с хоризонтални полоси от бяло и зелено с изобразено в горният десен ъгъл лого.

ЦЕННОСТИ

Чл.5.                     „Движение за промяна Възраждане” се ръководи в своята дейност от следните ценности:

1.    защита и неприкосновеност на собствеността.

2.    отговорност на управляващите пред законите и обществото.

3.    публичност и прозрачност при управлението на града и Общината.

4.    свободна пазарна инициатива.

5.    правото на избор на личността.

6.    еднаква справедливост за всички.

7.    приоритетна подкрепа за развитие на образованието.

ЦЕЛИ

Чл.6.                     Основните цели на „Движение за промяна Възраждане” са:

1.    Превръщане на Пловдив в най-добър град за живеене – град, която предоставя на гражданите възможности за собствения им просперитет и успех, раздава еднакво правосъдие за всички , пази здравето на хората, осигурява качествено образование на всяко дете и дава възможност на младите хора да остават в родният си град където могат да намерят достойна реализация.

2.    Помага в управлението на града чрез стимулиране на икономическото развитие с ясна отговорност в борбата с безработицата и бедността – управление, която работи за решаването на болезнените социални проблеми – запазване здравето на хората, намаляване на неграмотността и социализирането на етносите.

3.    Осигуряване на достоен живот на гражданите в гр. Пловдив, гарантиращ справедливост на своите граждани – град, в която успехът се гради на труд, инициативност, образование, и талант.

4.    За постигане на поставените цели „Движение за промяна Възраждане” ще работи за създаване на обществено икономически модел, който да бъде прилаган от компетентни административни органи и гарантиран от безпристрастен Общински съвет.

МЕХАНИЗМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.7.                     Основните механизми за постигане на целите включват:

1.    Участие в управлението за реализиране на поставените цели и управленски политики.

2.    Генериране на идеи за развитие на обществото чрез използване на формите за широко обществено обсъждане и гражданско участие.

3.    Изработване на ефективни управленски политики и решения, които се основават на успешни модели и подходи в европейски и световен мащаб.

4.    Инициализиране и подкрепа за изпълнение на програми и проекти.

Раздел.III.       СРОК

Чл.8.                     Движението се учредява за неопределен срок.

Раздел.IV.       ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9.                     Органите за управление на „Движение за промяна Възраждане” са централни, районни и квартални органи.

Централни органи

Чл.10.                 Централни органи на „Движение за промяна Възраждане” са:

1.    Общо събрание.

2.    Управителен съвет.

3.    Председател на Управителният съвет.

4.    Оперативно ръководство.

Районни органи

Чл.11.                 Районни органи на „Движение за промяна Възраждане” са:

Районни координатори. Районните координатори се определят от Управителният Съвет.

Клубове

Чл.12.                 Клубовете се учредяват по места и по интереси.

1.    Общо събрание на клуба.

2.    Председател.

3.    Секретар.

Състав на органите

Чл.13.                 В органите на „Движение за промяна Възраждане” могат да участват само членове на движението.

1.    Член на орган на „Движение за промяна Възраждане” може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление.

2.    При предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителният съвет на „Движение за промяна Възраждане” съставът се попълва от кандидат, получил следващия по брой гласове на последното Общо събрание. При предсрочно прекратяване на мандата на член на Оперативното ръководство, УС избира нов член.

3.    Всеки член на орган на „Движение за промяна Възраждане” има право на един глас. Участие на външни лица в заседанията на органите се допуска по предварително уточнен ред.

Чл.14.                 На заседанията на органите на „Движение за промяна Възраждане” могат да бъдат канени външни лица, в това число представители на граждански организации, академичните среди и отделни експерти.

Чл.15.                 По решение на Управителният съвет могат да се създават експертни, консултативни и други звена с помощни функции.

Раздел.V.          ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ

Възникване на членството

Чл.16.                 Член на „Движение за промяна Възраждане” може да бъде всеки български гражданин, който:

1.    приема Устава и програмните документи на „Движение за промяна Възраждане”.

2.    притежава избирателни права.

3.    не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

4.    не е член на друго движение, партия или друга организация която не споделя идеите, целите и задачите на движението заложени в устава и програмата.

Чл.17.                 Членството в „Движение за промяна Възраждане” е безкористно и доброволно.

Чл.18.                 Приемането за член на „Движение за промяна Възраждане” се извършва по процедура определена от Управителният съвет въз основа на подадено писмено заявление-декларация от кандидата. Заявлението за членство се подава в кварталните клубове при секретаря на клуба и си състои от декларация за съответствие с изискванията на устава на движението.

Чл.19.                 Всеки месец на редовното събрание на клуба се разглеждат подадените заявления и се приемат за членове тези кандидати, които получат 50% + 1 гласа от членовете на клуба.

Чл.20.                 Председателят на клуба е длъжен в седемдневен срок от датата на клубното събрание да изпрати заявлението заедно с протокола от клубното събрание на Оперативното ръководство което потвърждава членството и вписва новоприетите членове в книгите на движението.

Чл.21.                 Отказът за членство може да бъде обжалван в 14-дневен срок от уведомяването пред Управителният съвет.

Удостоверяване на членството и регистър на членовете

Чл.22.                 Членството в „Движение за промяна Възраждане” се удостоверява с членска карта по образец, утвърден от Управителният Съвет.

Чл.23.                 Приетите членове се вписват в регистър на членовете, поддържан на хартиен и електронен носител.

Права на членовете

Чл.24.                 Всеки член на „Движение за промяна Възраждане” има право:

1.    да изразява мнение и да прави предложения по всички въпроси, обсъждани в „Движение за промяна Възраждане”.

2.    да участва във формиране на решенията в рамките на органите на „Движение за промяна Възраждане” по установения за това ред.

3.    да избира и да бъде избиран в органите на „Движение за промяна Възраждане” по предвидения в Устава ред.

4.    да бъде издиган като кандидат на „Движение за промяна Възраждане” за изборни длъжности по установения за това ред.

5.    да иска и да получава информация от органите на „Движение за промяна Възраждане” съобразно тяхната компетентност.

Задължения на членовете

Чл.25.                 Всеки член на „Движение за промяна Възраждане” е длъжен:

1.    да работи за постигане на целите на „Движение за промяна Възраждане”.

2.    да спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на „Движение за промяна Възраждане”.

3.    да пази престижа и доброто име на „Движение за промяна Възраждане”.

Раздел.VI.       Прекратяване на членството

Чл.26.                 Членството в „Движение за промяна Възраждане”се прекратява:

1.    доброволно – от момента на подаване на заявление за напускане до Оперативното ръководство.

2.    с изключване – по решение на Кварталният клуб потвърдено от Оперативното ръководство.

3.    в случаите, когато членът е и член на Управителният съвет или Оперативното ръководство, при поведение, което противоречи на Устава или решенията на органите на „Движение за промяна Възраждане”.

4.    когато с действията си уронва престижа и доброто име на движението.

5.    когато се кандидатира без писменото съгласие от името на други политически партии като кандидат за местни, парламентарни, президентски избори или избори за европейски парламент.

6.    когато заеме политическа длъжност в правителство, което не е съставено или за което не е получил съгласие от Оперативното ръководство на „Движение за промяна Възраждане”;

7.    в други случаи, предвидени в закона.

Чл.27.                 Решението за изключване подлежи на обжалване пред Управителният съвет в 14- дневен срок от уведомяването. Решението на Управителният съвет е окончателно.

Регистрация на симпатизанти

Чл.28.                 Симпатизант на „Движение за промяна Възраждане” може да бъде всеки гражданин , който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и споделя ценностите, програмата и задачите на „Движение за промяна Възраждане”.

Чл.29.                 Симпатизантите се регистрират от клубното ръководство въз основа на подадено писмено заявление.

Права и задължения на симпатизантите

Чл.30.                 Всеки симпатизант на „Движение за промяна Възраждане” има следните права:

1.    да участва в дискусиите, които провеждат клубовете.

2.    да прави предложения, да изразява мнение и да участва в обсъжданията на клубните събрания с право на съвещателен глас.

3.    да участва в събития, организирани от „Движение за промяна Възраждане”.

4.    да иска и да получава информация от клубното ръководство и районите координатори за отношението и позициите на „Движение за промяна Възраждане” по отделни въпроси.

5.    Всеки симпатизант е длъжен да пази престижа и доброто име на „Движение за промяна Възраждане”.

Заличаване от регистъра

Чл.31.                 Симпатизант на „Движение за промяна Възраждане” се заличава от регистъра.

1.    по негово искане.

2.    по решение на клубното ръководство.

Чл.32.                 Отказът за регистрация на симпатизант, както и решението за заличаване на симпатизант от регистъра подлежат на обжалване пред Оперативното ръководство в 14-дневен срок от уведомяването. Решението на Оперативното ръководство е окончателно.

Раздел.VII.    СТРУКТУРА НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.33.                 Общото събрание е върховен орган на „Движение за промяна Възраждане”.

Чл.34.                 Общото събрание се състои от делегати по право и делегати, определени от клубните събрания.

Чл.35.                 Делегати на Общото събрание по право са:

1.    Председателят.

2.    Членовете на Управителният съвет.

3.    Районите координатори.

4.    Председателите на кварталните клубове.

5.    Учредителите на движението.

Чл.36.                 Процедурата за провеждане на клубни събрания за избор на делегати и нормата на представителство се определя на базата на членската маса на всеки клуб като се избира по един делегат на всеки 10 члена на клуба, но може да се коригира за всеки конкретен клуб с решение на Управителният съвет на „Движение за промяна Възраждане” при отчитане на постигнатите от всеки клуб резултати по осъществяване на целите и задачите на движението.

Чл.37.                 Съществените резултати по които се извършва корекцията на избирането на делегати са осигуряването на гласуване в полза на издигнатите или подкрепените от движението кандидатури за Общински съветници, Районни кметове и Кмет на град Пловдив.

Свикване

Чл.38.                 Общото събрание се свиква най-малко веднъж в годината по решение на Управителният съвет.

Чл.39.                 Общото събрание може да се свика и по искане на най-малко 1/4 от регистрираните клубовете.

Чл.40.                 Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

Чл.41.                 Поканата се публикува най-малко в един национален ежедневник, на интернет страницата на движението и се поставя на видно място в сградата, където се намира адресът на управление на „Движение за промяна Възраждане”, не по-късно от един месец преди насрочения ден.

Правомощия

Чл.42.                 Общото събрание:

1.    приема и изменя Устава.

2.    избира членовете на Управителният съвет.

3.    приема отчетите на Управителният съвет.

4.    приема бюджета и финансовият отчет на движението и освобождава от отговорност членовете на Управителният съвет и Оперативното ръководство.

5.    взема решения за събиране на членски внос и определя размера му.

6.    приема процедурни правила за избор на органи на „Движение за промяна Възраждане”.

7.    Приема решения и ред за внасяне на имуществени вноски и определяне на техният размер, ако има такива.

8.    приема решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, както и за прекратяване на „Движение за промяна Възраждане”.

9.    Как се разпределя имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите при прекратяване на движението.

Чл.43.                 По въпроси, които не са включени в дневния ред на Общото събрание, не могат да се приемат решения освен ако за извънредно включване в дневният ред не гласуват не по-малко от 3/4 от гласовете на присъстващите .

Кворум и мнозинство

Чл.44.                 Общото събрание може да заседава и приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите делегати.

Чл.45.                 Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас.

Чл.46.                 Общото събрание приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.

Чл.47.                 Членовете на органите се избират съгласно принципа най-много получени гласове за определен кандидат до запълване на квотата за съответния орган, като в случаите на равенство на гласовете за определени кандидати, между тях се провежда допълнително гласуване (балотаж).

Управителен съвет Състав и мандат

Чл.48.                 Управителен съвет е ръководен орган на „Движение за промяна Възраждане”, който отговаря за изработване и изпълнение стратегията на движението.

Чл.49.                 Управителен съвет се състои от 7 члена, избрани от Общото събрание.

Чл.50.                 На първото свое заседание членовете на Управителният съвет избират един от тях за Председател и приемат правила за работата на Управителният съвет.

Чл.51.                 Председателят на Управителният съвет е пръв между равни но има право на решаващ глас когато на заседанията няма пълно мнозинство и се получи паритет при гласуването.

Чл.52.                 Председателят на Управителният съвет представлява и управлява движението.

Чл.53.                 В негово отсъствие дружеството се представлява и управлява от постоянно избран член на Управителният съвет с 50% + 1 гласа.

Чл.54.                 Членовете на Управителният съвет се избират за срок от 3 години.

Заседания

Чл.55.                 Управителен съвет се свиква на заседания от председателя най-малко 2 пъти годишно.

Чл.56.                 Управителен съвет може да бъде свикан и по инициатива на най-малко 1/4 от неговите членове.

Чл.57.                 Свикването се извършва най-малко 2 седмици преди датата на заседанието чрез писмена покана, която трябва да съдържа проект за дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Управителният съвет. За валидна покана се счита писмена такава по указан от всеки член валиден пощенски адрес и/или на e-mail на валиден електронен адрес на члена на Управителният съвет.

Чл.58.                 В случай, че някой от членовете на Управителният съвет промени посоченият от него пощенски или електронен адрес той е длъжен в едноседмичен срок от промяната на адреса да уведоми писмено Председателя на Управителният съвет или да изпрати новият си адрес на електронната поща на дружеството. Ако това не бъде направено се счита, че отправената покана на старият адрес е получена.

Чл.59.                 Председателят на „Движение за промяна Възраждане” ръководи заседанията на Управителният съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от председателя заместник-председател на „Движение за промяна Възраждане”.

Правомощия

Чл.60.                 Управителният съвет:

1.    приема решение за свикване на Общо събрание на определена дата, място и при определен дневен ред. Решенията се вземат с 50% + един гласа.

2.    избира по предложение на председателя членовете на Оперативното ръководство. Решенията се вземат с 3/4 квалифицирано мнозинство.

3.    приема бюджета на „Движение за промяна Възраждане” и отчет за изпълнението му. Решенията се вземат с 3/4 квалифицирано мнозинство.

4.    определя дейността и стратегията на „Движение за промяна Възраждане”, както и позициите на движението по отношение на коалиционната политика. Решенията се вземат с 3/4 квалифицирано мнозинство.

5.    замразява членството на членове на Управителният съвет когато има доказателства че въпросният член на Управителният съвет е нарушил устава на дружеството или не се справя с възложените му задачи. Решенията се вземат с 3/4 квалифицирано мнозинство.

6.    определя графика и процедурата за провеждане на клубни събрания и нормата на представителство за избор на делегати на Общото събрание. Решенията се вземат с 50% + един гласа.

7.    създава експертни, консултативни и други помощни звена . Решенията се вземат с 50% + един гласа.

8.    приема правилници за дейността на движението; Решенията се вземат с 50% + един гласа.

9.    освобождава областните координатори и заместник-областните координатори и назначава временно изпълняващ длъжността областен координатор до провеждане на нов избор. Решенията се вземат с 50% + един гласа.

10.                        утвърждава кандидатурите на движението за местните избори и подрежда листите. Решенията се вземат с 50% + един гласа.

11.                        избира предизборен щаб за участие в местните избори по предложение на Оперативното ръководство. Решенията се вземат с 50% + един гласа.

Чл.61.                 Управителен съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от неговите членове. При липса на кворум Управителен съвет се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законен, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.62.                 Управителен съвет приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.

Оперативно ръководство Състав и мандат

Чл.63.                 Оперативното ръководство е изпълнителен орган на „Движение за промяна Възраждане”, който осъществява оперативното управление на дружеството между заседанията на Управителният съвет.

Чл.64.                 Оперативното ръководство се състои от 3ма членове, които се избират с 3/4 мнозинство от членовете на Управителният съвет.

Чл.65.                 При оперативна необходимост Управителният съвет може да увеличи членовете на Оперативното ръководство с гласуване на 3/4 мнозинство от членовете на Управителният съвет. В срок от 7 дни след гласуването и допълването на Оперативното ръководство Управителният съвет е длъжен да уведоми писмено чрез електронна поща или на хартиен носител председателите на всички клубове на движението, които от своя страна трябва да уведомят своите членове на първото си събрание.

Чл.66.                 След като бъдат избрани членовете на Оперативното ръководство на първото свое заседание избират Председател на Оперативното ръководство и приемат правилник за работата си.

Чл.67.                 Оперативното ръководство се избира за срок от 3 години.

Заседания

Чл.68.                 Оперативното ръководство се свиква на заседания от председателя най-малко веднъж месечно.

Чл.69.                 Оперативното ръководство може да бъде свикано и по инициатива на всеки от неговите членове.

Чл.70.                 Председателят ръководи заседанията на Оперативното ръководство и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от председателя член.

Правомощия

Чл.71.                 Оперативното ръководство :

1.    осъществява оперативното ръководство на „Движение за промяна Възраждане”, включително опазва и се разпорежда с неговото имущество и отговаря за организацията и управлението на администрацията на движението.

2.    следи за изпълнението на решенията на Управителният съвет и Общото събрание.

3.    приема решения по текущи въпроси.

4.    осъществява координация на дейността на районните и клубните органи на движението.

5.    утвърждава, изключва и констатира отпадането на членове на „Движение за промяна Възраждане”, с изключение на членовете на Управителният съвет.

6.    избира районни координатори на „Движение за промяна Възраждане”.

7.    утвърждава клубното ръководство след тяхното избиране.

8.    организира провеждането на предизборни кампании и участието на „Движение за промяна Възраждане” във всички видове избори и предлага на Управителният съвет предизборен щаб.

9.    отчита дейността си пред Управителният съвет най-малко веднъж годишно.

Кворум и мнозинство

Чл.72.                 Оперативното ръководство може да заседава, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл.73.                 Оперативното ръководство приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.

Чл.74.                 Оперативното ръководство може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са предварително уведомени и протоколът за взетото решение е подписан без възражения и забележки от всички членове на Оперативното ръководство.

Раздел.VIII. Клубове

Общо събрание на клуба

Чл.75.                 Клубовете се изграждат по квартален принцип или по интереси. Във всеки квартал на града могат да се учредяват един или няколко клуба на движението.

Чл.76.                 Всеки клуб се състои минимум от 10 члена и носи името на квартала в който е учреден и идентификационен номер по който се регистрира в книгите на движението.

Чл.77.                 Клубното събрание се състои от всички членове на клуба и се провежда най-малко веднъж месечно по инициатива на клубното ръководство.

Чл.78.                 Клубното събрание се свиква от Председателя на клуба. Секретарят на клуба изпраща писмено известие до всички членове на клуба в което се указват денят, часа и мястото, където ще се проведе събранието, както и дневният ред.

Чл.79.                 Известието за свикване с обявеният дневен ред трябва да бъде изпратено най-малко 14 дни преди събранието. Известието може да бъде изпращано и на електронната поща на всеки член.

Чл.80.                 В случай че член на клуба иска да добави допълнителни точки към дневният ред, то той трябва 7 дни преди насроченото събрание писмено да внесе при секретаря на клуба заявление с описанието на точката която иска да бъде разглеждана. Заявлението трябва да бъде подписано минимум от 20% от членовете на клуба.

Чл.81.                 Допълнителни точки в дневният ред могат да се разглеждат и на самото събрание око минимум 3/4 от членовете на клуба гласуват за разглеждането на допълнителната точка.

Чл.82.                 Допълнителна точка в дневният ред могат да внасят и :

1.    С подписите на най-малко 2 Члена на Управителният съвет.

2.    Оперативното ръководство.

3.    Районният координатор.

Чл.83.                 Събранието може да бъде свикано и по инициатива на най-малко 1/4 от членовете на клуба или по решение на Оперативното ръководство или районният координатор.

Чл.84.                 Клубното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете. При липса на кворум събранието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите.

Чл.85.                 Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

Чл.86.                 Копия от протокола от заседанието на клубното събрание и от присъствения списък на членовете се изпращат на Оперативното ръководство.

Клубно събрание:

Чл.87.                 Избира Председател и секретар на клуба и го предлага за утвърждаване на Оперативното ръководство.

Чл.88.                 Приема отчет на Председателя за организационното развитие, както и отчет за приходите и разходите на клуба.

Чл.89.                 Може да предлага на Оперативното ръководство кандидатури за общински съветници и кметове от името на „Движение за промяна Възраждане” на територията на съответната община.

Клубно ръководство

Чл.90.                 Клубното ръководство осъществява политиката на „Движение за промяна Възраждане” на територията на общината и информира членовете и симпатизантите за дейността на движението.

Чл.91.                 Клубното ръководство се състои от председател и секретар.

Чл.92.                 Клубното ръководство се избира от Клубното събрание и се утвърждава от Оперативното ръководство за срок от две години.

Чл.93.                 Клубното ръководство заседава най-малко веднъж месечно. Заседанията се свикват от председателя и са законни, ако присъстват повече от половината от членовете на клуба. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

Чл.94.                 Правомощията на член на общинското ръководство се прекратяват при:

1.    подадено писмено заявление за напускане.

2.    прекратяване на членството в „Движение за промяна Възраждане”.

3.    с решение на Оперативното ръководство – при поведение, което противоречи на Устава, при увреждане на престижа и доброто име на „Движение за промяна Възраждане” или при системно неизпълнение на решения на управителните органи на „Движение за промяна Възраждане”.

Чл.95.                 Решението на Оперативното ръководство подлежи на обжалване пред Управителният съвет в 14-дневен срок от уведомяването. Решението на Управителният съвет е окончателно.

Чл.96.                 Оперативното ръководство назначава временно клубно ръководство, когато:

1.    в продължение на повече от три месеца без основателни причини не се свиква клубно събрание по предвидения в Устава ред.

2.    са налице спорове относно легитимността на избора на Клубното ръководство.

3.    Клубното ръководство системно не изпълнява решенията на ръководните органи на „Движение за промяна Възраждане”.

Чл.97.                 В случаите на предходната алинея назначеното временно Клубно ръководство организира избор на ново Клубно ръководство в срок до три месеца.

Председател на клуба

Чл.98.                 Председателят на клуба ръководи дейността на клуба и на клубното събрание и организира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководните органи на „Движение за промяна Възраждане”.

Чл.99.                 Председателят на клуба свиква, определя дневния ред и ръководи заседанията на клуба.

Районен координатор

Чл.100.             Районният координатор координира дейността на Председателите на клубовете на територията на съответния район.

Чл.101.             Районният координатор се определя от Оперативното ръководство за срок от 2 години при условия и ред, определени от Управителният съвет.

Чл.102.             По отношение на прекратяването на правомощията на Районният координатор се прилагат разпоредбите на Устава на движението.

Чл.103.             Най-малко веднъж на три месеца Районният координатор организира среща на Председателите на клубовете в съответния район за обсъждане на въпроси от дейността на „Движение за промяна Възраждане”. На срещата се поканват членове на Оперативното ръководство и Управителният съвет както и общинските съветници, членове на „Движение за промяна Възраждане” от съответния район.

Чл.104.             Оперативното ръководство може да назначи и заместник-районни координатори, които да подпомагат и заместват районните координатори, когато те не могат да изпълняват своите функции.

Раздел.IX.       ИМУЩЕСТВО

Чл.105.             Имуществото на сдружението се образува от:

1.    Дарения на членовете и трети лица. Сдружението може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с неприемливи за него условия или в противоречие с неговите цели и разпоредбите на устава.

2.    Приходи от имуществото и дейността на сдружението.

3.    Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от закона ред.

4.    Членски внос.

Чл.106.             Сдружението може да придобива имущество за осъществяване на целите и дейността си.

Чл.107.             Имуществото на сдружението е обща собственост и се счита внесено за общо ползване на всички членове, като никой член няма индивидуални права на собственост върху това имущество, нито право на дял при прекратяване на членството си в него.

Чл.108.             Редът за придобиване, управление и разпореждане с общото имущество се определя с решение на Общото събрание.

Раздел.X.          ФИНАНСИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.109.             Дейността на „Движение за промяна Възраждане” се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия в съответствие с правилата и ограниченията, предвидени в закона.

Чл.110.             С цел набавяне на средства необходими за реализиране целите и задачите на „Движение за промяна Възраждане“ може да регистрира по предвиденият от закона ред търговско дружества 100% собственост на движението, което да извършва стопанска дейност. Решението за регистрирането на такова дружество се взема от Управителният съвет на движението с мнозинство 50% +1 гласа.

Собствени приходи

Чл.111.             Собствените приходи на „Движение за промяна Възраждане” могат да бъдат от:

1.    членски внос.

2.    собствени недвижими имоти.

3.    дарения и завещания от физически лица, фондации или други.

4.    лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на закона.

5.    издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали с пропагандно съдържание.

6.    при необходимост от стопанската дейност на регистрирано търговско дружество 100% собственост на „Движение за промяна Възраждане“. Решението за регистрация на такова дружество се взема от Управителният съвет с мнозинство 50% + 1 гласа.

7.    заеми от банки.

8.    ползване на държавна субсидия.

Чл.112.             Правилата и реда за внасяне, съхраняване и разходване на членският внос ако има такъв както и неговият размер се определят от Общото събрание. Общото събрание може да делегира част от тези свои права на Управителният съвет с решение на 3/4 от гласовете.

Чл.113.             „Движение за промяна Възраждане” ползва държавна субсидия в случаите и по реда, определени в закона.

Финансов контрол

Чл.114.             Финансовият контрол върху дейността на „Движение за промяна Възраждане” се осъществява по предвидения в закона ред.

Раздел.XI.       ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на „Движение за промяна Възраждане”

Чл.115.             Движението поддържа следните книги:

1.    Книга за учредителите и членовете на Движението.

2.    Книга за регистрация и установяване на присъствието и кворума на Общите събрания на движението.

3.    Книга за вписване на решенията на Общото събрание на движението.

4.    Книга за вписване на решенията на Управителният съвет.

5.    Книга за вписване на протоколите и решенията на Оперативното ръководство.

6.    Клубна книга, която се поддържа от всеки клуб.

Събрания и заседания

Чл.116.             В предвидените от закона или Устава случаи, събранията и заседанията на органите на „Движение за промяна Възраждане” се свикват с писмена покана или по електронната поща с имейл, изпратен на електронния адрес на члена на съответния орган и съдържат датата, часа, мястото на провеждане и проект за дневен ред.

Чл.117.             За проведените събрания, както и за проведените заседания задължително се съставят писмени протоколи, в които се отразяват часът, датата и мястото на провеждане, дневния ред, имената на присъствалите представителите от висшестоящите органи и поименен списък на присъстващите членове.

Чл.118.             Копия от протоколите за проведените заседания на клубното ръководство и събрания се изпращат на Оперативното ръководство в седемдневен срок от датата на събранието или заседанието.

Чл.119.             Всички решения се вземат от органите на „Движение за промяна Възраждане” с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно и писмено с предварително приготвени бюлетини в които всеки член да може собственоръчно да изрази своята воля .

Прекратяване

Чл.120.             „Движение за промяна Възраждане” се прекратява при:

1.    решение за сливане с друго движение.

2.    решение за учредяване на партия.

3.    решение за разделяне на две или повече движения.

4.    решение за саморазпускане.

5.    други случаи, предвидени в закона.

Чл.121.             При прекратяване на „Движение за промяна Възраждане” Общото събрание определя начина на разпореждане с имуществото на движението и възлага осъществяването му на Управителният съвет.

Правомощия на Учредителното събрание

Чл.122.             Учредителното събрание на „Движение за промяна Възраждане” може да приема всички решения, които са от компетентността на Общото събрание.

Приложение на закона

Чл.123.             За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.124.             В случай че разпоредби на Устава противоречат на закона, те се заместват по право от императивните му правила.

Раздел.XII.    ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И КОНТРОЛ

Чл.125.             „Движение за промяна Възраждане” е създадено за реализиране на идеите, целите и съдържанието на платформата на обществената организация с нестопанска цел за гарантиране на по-широко гражданско участие в решаването на наболелите въпроси, свързани с развитието на град Пловдив.

Чл.126.             С цел да се даде възможност на гражданите да имат достъп до информацията за всички действия предприемани от движението за изпълнение на целите, задачите и платформата обявена пред гражданите то се предвижда други граждански организации, браншови съюзи, синдикални организации и други споделящи ценностите и идеите на движението да получат статут на наблюдател във всички заседания на Управителният съвет на „Движение за промяна Възраждане”.

Чл.127.             Получаването на този статут от по-горе цитираните организации става след подаване на заявление по образец изготвен от на Управителният съвет.

Чл.128.             В едномесечен срок Управителният съвет взема решение за учредяването на статут по подаденото заявление. Решението се приема с 3/4 мнозинство на гласовете.

Чл.129.             Сдруженията и организациите получили статут имат право на основание на статута си на наблюдател:

1.    да иска и да получава информация от органите на „Движение за промяна Възраждане” съобразно тяхната компетентност.

2.    да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на органите на „Движение за промяна Възраждане”.

3.    да прави предложения за изработване на политики и за приемане на решения от органите на „Движение за промяна Възраждане” съобразно тяхната компетентност.

4.    Да сигнализират за нарушения или поведение несъобразено с ценностите, идеите, целите и задачите на „Движение за промяна Възраждане” от страна на членове или ръководни органи на движението.

5.    Да предлагат свои материали да бъдат публикувани на сайта на движението.

Чл.130.             Ръководството на „Движение за промяна Възраждане” изработва механизъм за получаване, анализ и обобщаване на мненията и предложенията на гражданите и гражданските организации по въпроси, свързани с развитието на град Пловдив.

Чл.131.             „Движение за промяна Възраждане” осигурява възможност чрез сайта на движението за изразяване на мнения и предложения от страна на нейните членове и симпатизанти.

Чл.132.             Управителен съвет създава експертни звена, които подпомагат ръководството като набелязват теми за проучване, осигуряват експертни познания в дискусията и изготвят анализи и становища.

Раздел.XIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.133.             Този Устав съдържа сто тридесет и три члена в тринадесет раздела и след обсъждане и осмисляне на членовете и точките в него е приет единодушно с явно гласуване на Общо събрание от учредителите на „Движение за промяна Възраждане” състояло се на 06.06. 2015 година в град Пловдив. Устава е подписан от Председателят и избраните членове на управителния съвет, както следва:

 1. Димитър Трендафилов Лукарев – Председател на Управителният съвет
 1. Радослав Цветанов Христов – Член на Управителният съвет
 1. Иван Василев Анчев – Член на Управителният съвет
 1. Руси Димитров Панчев – Член на Управителният съвет
 1. Никола Стоев Ранчев – Член на Управителният съвет
 1. Костадин Веселинов Василев – Член на Управителният съвет
 1. Юри Нанев Стайков – Член на Управителният съвет